Generalforsamling 2023

 

Kurt Verner bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Følgende medlemmer fik deres 25 års medlemsnål - Claus Bekker og Steen Clement.

Niels Jensen blev valgt som årets mariner, der er en følge af hans store engagement, flid, venlige adfærd, samt udvist godt kammeratskab.

 

 

Punkt 4 beretning

Bestyrelsens beretning ved formanden, startede med at han beordrede flaget på halv. Medlemmer der er gået fra borde siden sidste Blad - Jørgen Rasmussen og Allan Erik Petersen.  De blev mindet ved et øjebliks stilhed. Derefter blev flaget sat på hel.

Foreningens medlemstal er d.d. 328, tilgang 42, afgang 30, heraf 10 gået fra borde og 20 på grund af alder, sygdom, udmeldelse og restance. Deltagelse ved arrangementer og i den daglige åbnings tid er langsomt vendt tilbage til normalen. Krigen i Ukraine har sat sit aftryk på stemningen og stigende priser, hvilket har betydet at priserne er blevet justeret.

Da finansieringen af udvidelse af huset ikke er på plads, er projektet lagt i mølpose til bedre tider. Der planlægges derfor en renovering af facaden og en mindre opdatering af service området i juli måned. Stuen vil være lukket i arbejdsperioden

Der er nu indført et nyt kasse, lagerstyring og regnskabssystem, på baggrund af lov om foreningsdrift, ny regnskabslov, krav fra finansverdenen, momsregler samt bevillingsloven. Det har været et stort stykke arbejde udført af vores kasserer Søren Junker, kvartermester Ove Nielsen og næstformand Ann Branderup. Så en stor tak til dem og ligeledes til alle barvagterne.

Jørgen L. Rasmussen og Per Petersen er fratrådt efter sommerferien på grund af helbredet, og ved udgangen af året vores mangeårige banjemester Knud Geisler. Nye er Ove Nielsen, Jette Jensen og Jens Lund. Under ledelse af Erik Grubak er der i årets løb, planlagt og afviklet en lang række gode og spændende arrangementer.  Forplejningsudvalget har under ledelse af Jette Jensen produceret mange spændende menuer, der trækker mange gæster til stuen. Grafisk udvalg har under ledelse af Jørgen Rasmussen udført et kæmpe arbejde for foreningen. Grundet Ann Branderups sygdom har Hans Jørgen Zinther tilbudt at være redaktør for blad og hjemmeside.

Koret har under ledelse af Karsten Bertelsen og Erik Sørensen spredt glæde med sang og musik. Rejeudvalget har i samarbejde med Kertemine Marineforening gennemført 3 endags ture rundt i landet.

Vores skyttelav under ledelse af Bent Larsen, vandt igen DM for hold for 10. gang, og distriktsmesterskabet for 27. gang. Det er Danmarks Marineforenings mest vindende lav. Minebøssen har også klaret sig godt gennem hele 2022. Kvartermesteren har gjort et stort arbejde med drift af stuen, indkøb, regnskab, udlejning samt vagtplanlægning for bar og kabys hjælpere. Som noget nyt er der indført rengøringsdage i lighed med pudsedage.

Vi har modtaget donationer fra Morten Anthony Skælskør- tidligere Nyborg til renovering af hus, og fra Per Kreutzfeldt nye duge og bæreposer. Fra soldatens og Orlogsgastens fond penge til arrangementer med besøg af Søværnet skibe. Vi har ligeledes et godt samarbejde med Nyborg kommune, Østfyns Museer, lokalhistorisk arkiv samt Nyborg Fæstnings Saluteringslav. Ligeledes et godt samarbejde med soldaterforeninger, landorganisationen samt distriktet.

 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag hvorfor punkt 5 og 6 udgik.

Beretningen blev derefter godkendt uden spørgsmål fra de fremmødte.

 

Punkt 7 Regnskabsaflæggelse

Søren Junker fremlagde herefter det reviderede regnskab. Jørgen L Rasmussen spurgte om grunden til at omsætningen var 100.000 lavere end i 2016. Søren svarede at det nok skyldes at åbningstiden er blevet indskrænket, samt at starte på året var lidt sløv på grund af Corona. Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger.

 

Punkt 8 Budget for 2023

Budgettet for 2023 blev gennemgået. På grund af en stigning fra Danmarks Marineforening på kroner 10 fra 2023, samt de kraftigt stigende udgifter til el, varme og varer blev der ønsket en kontingentforhøjelse til kroner 400 fra 2024. Dette blev godkendt enstemmigt.

 

Punkt 9 Valg til bestyrelsen

Formand Kurt Verner blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Charlotte S Jørgensen blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jørgen F. Rasmussen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Per Petersen ønskede ikke genvalg,

I stedet blev Robert Dølling valgt.

 

Punkt 10 Valg af suppleanter

  1. suppleant Uffe Ringmose genvalgt.
  2. suppleant blev Morten Rasmussen.
  3. suppleant Erik Grubak Schmalfeldt genvalgt.
  4. suppleant Jørn Klinck genvalgt.

 

 

 

Punkt 11 Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Revisor Tony Hader genvalgt.

Revisor Jørgen Kircheiner genvalgt.

Revisorsuppleant Ove Nielsen genopstiller ikke, i stedet blev Jens Henriksen valgt.

 

Punkt 12 Valg af sendemænd

Bestyrelsen udpeger Sendemænd til Sendemandsmødet.

 

 

Punkt 13 Valg af flagbærere

Mogens Lund og Henning Carlsen fortsætter, ny mand er Søren Kielstrup.

 

Punkt 14 Eventuelt.

Formanden takkede dirigenten for en god og kompetent ledelse af Generalforsamlingen. Han roste desuden medlemmerne for den gode stemning. Herefter gik man over til de gule ærter samt pandekager med is.

 

 

Forretningsorden