Kurt Verner bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

25 års jubilar Niels Peder Teil Nielsen fik Diplom

for 25 års medlemskab ved generalforsamlingen.

 

 

 

 

 Punkt 4 beretning

Foreningens medlemstal er d.d. 314 (327). Tilgang 31(42). Afgang 44 (30). Heraf 15 (10) gået fra borde og 29 (20) på grund af alder, sygdom, udmeldelse og restance. Fordelingen af medlemmer er som følger: Orlogsflaget 152 (160) handelsflåde og fiskeri 36 (42) beslægtede erhverv eller personer der viser interesse for foreningens arbejde og traditioner 126 (125).

Nye medlemmer tilgår, som et resultat af medlemmers engagement, besøg som gæster i stuen og vores synlighed i lokalsamfundet.

I 2023 har vi været Corona fri. Vi har således kunnet gennemføre et normalt foreningssår. Dette betyder også, at vores sekretær Erik D. Rasmussen har kunnet gennemføre 6    frokoster for nye medlemmer med ledsagere. Bestyrelsen ser disse arrangementer som en god indføring i livet i Nyborg Ma-rineforening. Medlemspleje ligger bestyrelsen meget på sinde, og vi forsøger efter bedste evne at udføre dette ved synlighed til daglig og ved arrangementer. I 2023 har formanden således været til stede i stuen hver mandag formiddag.

Et stort ønske er, at der betales kontingent rettidigt. Der var sidste år mere end 100 restanter ved fristens udløb. Det giver et kæmpe ekstra arbejde og et stort forbrug af timer. Tid der kunne være anvendt på helheden.

Gør jer selv og foreningen den tjeneste at huske betalingsfristen, evt. ved automatisk bank overførsel.

 

Bestyrelsen

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i 2 distriktsmøder og i sendemandsmødet, som jeg vender tilbage til senere i beretningen. 2023 blev det første normale arbejdsår efter coronaen. Arbejdet i bestyrelsen har været præget af flere udfordringer og opgaver. Vores næstformand Ann Branderups alvorlige sygdom og bortgang gav anledning til mange justeringer og omfordeling af opgaver. Robert Dølling trådte til som fungerende næstformand og overtager gradvist opgaverne. Hans Jørgen Zinther overtog redaktørposten for blad og hjemmeside.

I løbet af året er kasse- og regnskabssystemet blevet fuldt implementeret. Det danner nu model for andre foreninger. Hovedaktørerne i dette projekt er Kasserer Søren Junker og Kvartermester Ove Nielsen samt bar vagterne, der har taget systemet til sig, så det nu er en naturlig del af driften. MANGE TAK.

Der er gennemført store renoverings opgaver inde og ude og afsøgt Fonds- og sponsormidler i en bred vifte. Der er ligeledes arbejdet med en fortsættelse i 2024 af renoveringsarbejderne inde og ude, og den dertil hørende finansiering.

 

Organisationsændringer

Forplejningsudvalget er nedlagt og arbejdet henført til Kvartermester og kabyshold.

Rejseudvalget er sammenlagt med aktivitetsudvalget. Erik Grubak måtte henset til tidspres frasige sig formandsjobbet i udvalget. Indtil videre løses denne opgave af formanden. Det er naturligt med mellemrum at tilpasse organisationen. Det er det bestyrelsen har gjort.

 

Administration

Landsforeningen har indført mange nye tiltag bl.a. et nyt medlemsregister. Vores sekretær Erk D. Rasmussen har ansvaret for al medlemsregistrering herunder optagelse og afgang af medlemmer samt foreningens generelle administration.

Det er opgaver han udfører på fremragende vis.

Hjælp ham ved at opdatere mailadresse og telefonnummer.

 

Kommunikation:

Det er bestyrelsen magtpåliggende at gennemføre en så god og dækkende kommunikation med medlemmerne som muligt.

Hertil anvendes flere værktøjer. Bladet, som vi har valgt at trykke i en god og læsevenlig kvalitet, udkommer 4 gange årligt. Her er informationen både fortællende og fremadrettet. Hjemmesiden er et opslagsværk med nyheder, historier og nyttig viden. Sidst på året fik vi åbnet en Facebook profil som supplement, men også en mulighed for hurtig nyhedsformidling og debat/meningstilkendegivelser. Facebook styres af Allan Dølling.

Vores fotograf Carlo Petersen leverer billeder til alle 3 medier og har på sin hjemmeside (CP-foto) et flot udsnit af billeder fra N.M. Ved arrangementer opdateres deltagerne med de seneste nyheder og lidt maritim historie.

Har I spørgsmål/forslag eller bemærkninger så kontakt et bestyrelsesmedlem eller formanden. Det er vigtigt at sikre, at foreningens forhold behandles på det rette grundlag, når diskussionen kører ved det runde bord.

 

Punkt 7 Regnskabsaflæggelse

Søren Junker fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

Punkt 8 Budget for 2024

Budgettet for 2024 blev gennemgået. Budgettet blev godkendt enstemmigt.

 

Punkt 9 Valg til bestyrelsen ifølge vedtægterne

Som ny næstformand blev Robert Dølling valgt.

Kasserer Søren Junker blev genvalgt.

Sekretær Erik D. Rasmussen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem     Morten     Rasmussen nyvalgt (1 år).

 

Punkt 10 Valg af suppleanter

  1. 1. suppleant Uffe Ringmose genvalgt.
  2. 2. suppleant Erik Grubak Schmalfeldt genvalgt.
  3. 3. suppleant Jørn Klinck genvalgt.

 

Punkt 11 Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Revisor Tony Hader genvalgt.

Revisor Jørgen Kircheiner genvalgt.

Revisorsuppleant Jens Henriksen genvalgt.

 

Punkt 12 Valg af sendemænd

Bestyrelsen udpeger sendemænd til Sendemandsmødet.

 

Punkt 13 Valg af flagbærere

De tidligere valgte fortsætter.

 

Punkt 14 Eventuelt

Der sker ingen ændring af medlemsemblem i forbindelse med tronskiftet. Søren Junker udtrykte ”Vi skal have nye yngre med i foreningen, hvis vi skal overleve”. Formanden redegjorde for landsorganisationens projekt 2038, der har været optaget på hjemmesiden, omtalt på Facebook og fremlagt i stuen. Dette har ikke givet anledning til debat eller forslag. Bestyrelsen udarbejder et svar til landsorganisationen.

 

Formanden takkede dirigenten for en god og kompetent ledelse af Generalforsamlingen.

Han roste desuden medlemmerne for den gode stemning.

Herefter gik man over til de gule ærter samt pandekager med is.

 

Generalforsamling 2023

 

Kurt Verner bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Følgende medlemmer fik deres 25 års medlemsnål - Claus Bekker og Steen Clement.

Niels Jensen blev valgt som årets mariner, der er en følge af hans store engagement, flid, venlige adfærd, samt udvist godt kammeratskab.

 

 

Punkt 4 beretning

Bestyrelsens beretning ved formanden, startede med at han beordrede flaget på halv. Medlemmer der er gået fra borde siden sidste Blad - Jørgen Rasmussen og Allan Erik Petersen.  De blev mindet ved et øjebliks stilhed. Derefter blev flaget sat på hel.

Foreningens medlemstal er d.d. 328, tilgang 42, afgang 30, heraf 10 gået fra borde og 20 på grund af alder, sygdom, udmeldelse og restance. Deltagelse ved arrangementer og i den daglige åbnings tid er langsomt vendt tilbage til normalen. Krigen i Ukraine har sat sit aftryk på stemningen og stigende priser, hvilket har betydet at priserne er blevet justeret.

Da finansieringen af udvidelse af huset ikke er på plads, er projektet lagt i mølpose til bedre tider. Der planlægges derfor en renovering af facaden og en mindre opdatering af service området i juli måned. Stuen vil være lukket i arbejdsperioden

Der er nu indført et nyt kasse, lagerstyring og regnskabssystem, på baggrund af lov om foreningsdrift, ny regnskabslov, krav fra finansverdenen, momsregler samt bevillingsloven. Det har været et stort stykke arbejde udført af vores kasserer Søren Junker, kvartermester Ove Nielsen og næstformand Ann Branderup. Så en stor tak til dem og ligeledes til alle barvagterne.

Jørgen L. Rasmussen og Per Petersen er fratrådt efter sommerferien på grund af helbredet, og ved udgangen af året vores mangeårige banjemester Knud Geisler. Nye er Ove Nielsen, Jette Jensen og Jens Lund. Under ledelse af Erik Grubak er der i årets løb, planlagt og afviklet en lang række gode og spændende arrangementer.  Forplejningsudvalget har under ledelse af Jette Jensen produceret mange spændende menuer, der trækker mange gæster til stuen. Grafisk udvalg har under ledelse af Jørgen Rasmussen udført et kæmpe arbejde for foreningen. Grundet Ann Branderups sygdom har Hans Jørgen Zinther tilbudt at være redaktør for blad og hjemmeside.

Koret har under ledelse af Karsten Bertelsen og Erik Sørensen spredt glæde med sang og musik. Rejeudvalget har i samarbejde med Kertemine Marineforening gennemført 3 endags ture rundt i landet.

Vores skyttelav under ledelse af Bent Larsen, vandt igen DM for hold for 10. gang, og distriktsmesterskabet for 27. gang. Det er Danmarks Marineforenings mest vindende lav. Minebøssen har også klaret sig godt gennem hele 2022. Kvartermesteren har gjort et stort arbejde med drift af stuen, indkøb, regnskab, udlejning samt vagtplanlægning for bar og kabys hjælpere. Som noget nyt er der indført rengøringsdage i lighed med pudsedage.

Vi har modtaget donationer fra Morten Anthony Skælskør- tidligere Nyborg til renovering af hus, og fra Per Kreutzfeldt nye duge og bæreposer. Fra soldatens og Orlogsgastens fond penge til arrangementer med besøg af Søværnet skibe. Vi har ligeledes et godt samarbejde med Nyborg kommune, Østfyns Museer, lokalhistorisk arkiv samt Nyborg Fæstnings Saluteringslav. Ligeledes et godt samarbejde med soldaterforeninger, landorganisationen samt distriktet.

 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag hvorfor punkt 5 og 6 udgik.

Beretningen blev derefter godkendt uden spørgsmål fra de fremmødte.

 

Punkt 7 Regnskabsaflæggelse

Søren Junker fremlagde herefter det reviderede regnskab. Jørgen L Rasmussen spurgte om grunden til at omsætningen var 100.000 lavere end i 2016. Søren svarede at det nok skyldes at åbningstiden er blevet indskrænket, samt at starte på året var lidt sløv på grund af Corona. Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger.

 

Punkt 8 Budget for 2023

Budgettet for 2023 blev gennemgået. På grund af en stigning fra Danmarks Marineforening på kroner 10 fra 2023, samt de kraftigt stigende udgifter til el, varme og varer blev der ønsket en kontingentforhøjelse til kroner 400 fra 2024. Dette blev godkendt enstemmigt.

 

Punkt 9 Valg til bestyrelsen

Formand Kurt Verner blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Charlotte S Jørgensen blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jørgen F. Rasmussen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Per Petersen ønskede ikke genvalg,

I stedet blev Robert Dølling valgt.

 

Punkt 10 Valg af suppleanter

  1. suppleant Uffe Ringmose genvalgt.
  2. suppleant blev Morten Rasmussen.
  3. suppleant Erik Grubak Schmalfeldt genvalgt.
  4. suppleant Jørn Klinck genvalgt.

 

 

 

Punkt 11 Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Revisor Tony Hader genvalgt.

Revisor Jørgen Kircheiner genvalgt.

Revisorsuppleant Ove Nielsen genopstiller ikke, i stedet blev Jens Henriksen valgt.

 

Punkt 12 Valg af sendemænd

Bestyrelsen udpeger Sendemænd til Sendemandsmødet.

 

 

Punkt 13 Valg af flagbærere

Mogens Lund og Henning Carlsen fortsætter, ny mand er Søren Kielstrup.

 

Punkt 14 Eventuelt.

Formanden takkede dirigenten for en god og kompetent ledelse af Generalforsamlingen. Han roste desuden medlemmerne for den gode stemning. Herefter gik man over til de gule ærter samt pandekager med is.

 

 

Forretningsorden